ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นางสาวแววสุดา เล็กจันทร์

สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ

เบอร์โทรศัพท์
Thai No : +66986593639
Fax : 02-5745105
India No. : +91 97494 59899
Office Number: +66 2-102-0769

E-mail
– waewsudajoy@hotmail.com
– waewboon@hotmail.com

Facebook : joy.waewsuda

Fan Page : waewboon

Id Line : 0853559524

ประวัติการศึกษา

1. ปริญญาเอก ปรัชญา สาขาวิชาโบราณคดีอินเดียและเอเชียศึกษา (Ancient India and Ancient Studies, A.I.A.S) มหาวิทยาลัยมคธ (Magadh University) ประเทศอินเดีย

2. ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

1. พนักงานราชการกรมทางหลวงชนบท

2. ผู้ช่วยวิทยากร บริษัท Impression Consult – Training

3. อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

4. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

5. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แววบุญ

อุปนิสัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :

เป็นคนร่าเริงแจ่มใส อัธยาศัย มีความรับผิดชอบสูง รักเด็ก โอบอ้อมอารี มีน้ำใจ มีประสบการณ์เกี่ยวกับ เมือง Darjeeling และเมืองกาลิมปง ประเทศอินเดีย เป็นอย่างดีเยี่ยม พร้อมจะดูแลลูกหลานของท่านเป็นอย่างดี

Author

Write A Comment